El Timeo (La Atlántida)

De Wikisource, la biblioteca libre.
El Timeo
de PlatónEl Timeo de Platón. La Atlántida

Edición griega de J. Burnet (1900) y traducción al castellano de Georgeos Díaz-Montexano (2000-2005)


TEXTO EN GRIEGO


TEXTO EN CASTELLANO

[24δ] "... πολλὰ μὲν οὖν ὑμῶν καὶ μεγάλα ἔργα τῆς πόλεως τῇδε γεγραμμένα θαυμάζεται, πάντων μὴν [24ε] ἓν ὑπερέχει μεγέθει καὶ ἀρετῇ: λέγει γὰρ τὰ γεγραμμένα ὅσην ἡ πόλις ὑμῶν ἔπαυσέν ποτε δύναμιν ὕβρει πορευομένην ἅμα ἐπὶ πᾶσαν Εὐρώπην καὶ Ἀσίαν, ἔξωθεν ὁρμηθεῖσαν ἐκ τοῦ Ἀτλαντικοῦ πελάγους. τότε γὰρ πορεύσιμον ἦν τὸ ἐκεῖ πέλαγος: νῆσον γὰρ πρὸ τοῦ στόματος εἶχεν ὃ καλεῖτε, ὥς φατε, ὑμεῖς Ἡρακλέους στήλας, ἡ δὲ νῆσος ἅμα Λιβύης ἦν καὶ Ἀσίας μείζων, ἐξ ἧς ἐπιβατὸν ἐπὶ τὰς ἄλλας νήσους τοῖς τότε ἐγίγνετο πορευομένοις, ἐκ δὲ τῶν νήσων [25α] ἐπὶ τὴν καταντικρὺ πᾶσαν ἤπειρον τὴν περὶ τὸν ἀληθινὸν ἐκεῖνον πόντον. τάδε μὲν γάρ, ὅσα ἐντὸς τοῦ στόματος οὗ λέγομεν, φαίνεται λιμὴν στενόν τινα ἔχων εἴσπλουν: ἐκεῖνο δὲ πέλαγος ὄντως ἥ τε περιέχουσα αὐτὸ γῆ παντελῶς ἀληθῶς ὀρθότατ᾽ ἂν λέγοιτο ἤπειρος. ἐν δὲ δὴ τῇ Ἀτλαντίδι νήσῳ ταύτῃ μεγάλη συνέστη καὶ θαυμαστὴ δύναμις βασιλέων, κρατοῦσα μὲν ἁπάσης τῆς νήσου, πολλῶν δὲ ἄλλων νήσων καὶ μερῶν τῆς ἠπείρου: πρὸς δὲ τούτοις ἔτι τῶν ἐντὸς τῇδε [25β] Λιβύης μὲν ἦρχον μέχρι πρὸς Αἴγυπτον, τῆς δὲ Εὐρώπης μέχρι Τυρρηνίας. αὕτη δὴ πᾶσα συναθροισθεῖσα εἰς ἓν ἡ δύναμις τόν τε παρ᾽ ὑμῖν καὶ τὸν παρ᾽ ἡμῖν καὶ τὸν ἐντὸς τοῦ στόματος πάντα τόπον μιᾷ ποτὲ ἐπεχείρησεν ὁρμῇ δουλοῦσθαι. τότε οὖν ὑμῶν, ὦ Σόλων, τῆς πόλεως ἡ δύναμις εἰς ἅπαντας ἀνθρώπους διαφανὴς ἀρετῇ τε καὶ ῥώμῃ ἐγένετο: πάντων γὰρ προστᾶσα εὐψυχίᾳ καὶ τέχναις ὅσαι κατὰ πόλεμον, [25ξ] τὰ μὲν τῶν Ἑλλήνων ἡγουμένη, τὰ δ᾽ αὐτὴ μονωθεῖσα ἐξ ἀνάγκης τῶν ἄλλων ἀποστάντων, ἐπὶ τοὺς ἐσχάτους ἀφικομένη κινδύνους, κρατήσασα μὲν τῶν ἐπιόντων τρόπαιον ἔστησεν, τοὺς δὲ μήπω δεδουλωμένους διεκώλυσεν δουλωθῆναι, τοὺς δ᾽ ἄλλους, ὅσοι κατοικοῦμεν ἐντὸς ὅρων Ἡρακλείων, ἀφθόνως ἅπαντας ἠλευθέρωσεν. ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ σεισμῶν ἐξαισίων καὶ κατακλυσμῶν γενομένων, μιᾶς [25δ] ἡμέρας καὶ νυκτὸς χαλεπῆς ἐπελθούσης, τό τε παρ᾽ ὑμῖν μάχιμον πᾶν ἁθρόον ἔδυ κατὰ γῆς, ἥ τε Ἀτλαντὶς νῆσος ὡσαύτως κατὰ τῆς θαλάττης δῦσα ἠφανίσθη: διὸ καὶ νῦν ἄπορον καὶ ἀδιερεύνητον γέγονεν τοὐκεῖ πέλαγος, πηλοῦ κάρτα βραχέος ἐμποδὼν ὄντος, ὃν ἡ νῆσος ἱζομένη παρέσχετο. ..."


- Plato. Platonis Opera, ed. John Burnet. Oxford University Press. 1903.

[24d] "... Muchas en realidad y grandes son las obras de vuestra ciudad que son una maravilla, según lo registrado; pero entre todas [24e] destaca una por su magnitud y excelencia. En efecto, nuestros escritos refieren cómo fue que vuestra ciudad detuvo una vez a la potencia que con orgullo -hibrei- avanzaba al mismo tiempo sobre toda Europa y Asia, partiendo de fuera, desde el piélago del Atlántico. Entonces era posible atravesar aquel piélago porque tenía una tierra insular delante de la boca que vosotros nombráis, según dais a conocer, Columnas de Hércules, y que era, al mismo tiempo, la mayor ínsula de Libia y de Asia, y más allá de esta se abordaba a las otras ínsulas, a las que entonces se podía pasar, y desde las ínsulas [25a] a toda la tierra firme situada justo enfrente, la cual era rodeaba por aquél verdadero mar abierto. Por otra parte, lo que está dentro de la boca que mencionamos aparece como un puerto estrecho a cualquiera que navegue hacia acá dentro. Más aquél piélago realmente es el mismo que rodea la tierra toda completa y que verdaderamente -con razón- es denominada tierra firme. En cuanto a la tierra insular Atlántida, esta era grandiosa, confederada, maravillosa y poderosa; de reyes que gobernaban, además de en toda la tierra insular en muchas otras tierras insulares y regiones de la tierra firme, y también sobre estas -regiones- del interior, hacia acá, que son las primeras de [25b] Libia, por un lado, hasta cerca de Egipto, y las de Europa hasta la Tirrenia (península itálica). Toda esta confederación sometió a la fuerza por un lado a vosotros, y por el otro a nosotros, y a todos los lugares del interior de la boca (del Mediterráneo) sometió a la misma vez con un ataque esclavizador. En ese momento, ¡o Solón!, realmente vuestra poderosa ciudad fue ante todos los hombres diáfana y excelente, y se hizo valiente, poniéndose al frente de todos en el coraje y las técnicas sobre la guerra, [25c] mientras que por otra parte fue líder también de los helenos, y aunque la misma se vio forzada a quedarse sola cuando los demás se separaron, al producirse los riesgos más extremos, no obstante, fue la dominadora de los que estaban sobre la armada (atlante), a la cual detuvo. A los que aún no éramos esclavos nos evitó ser esclavos, a los demás, a cuantos habitan hacia dentro de los confines de Hércules (en el Mediterráneo), generosamente -a todos- liberó. Posterior al tiempo de los seísmos excesivos y de los cataclismos originados [25d] en un día y una noche terriblemente penosa, la clase guerrera vuestra, toda a la vez, se ocultó bajo la tierra y la tierra insular de la Atlántida, de forma similar, debajo de la mar desapareció; por ello ahora es intransitable e inescrutable la salida por aquél piélago de fango, de muy poca profundidad, que es un auténtico impedimento que la tierra insular produjo al asentarse..."


- Traducción al castellano desde el Griego, Georgeos Díaz-Montexano (2000-2006).

Mapa Histórico Geográfico del Mediterráneo y la Atlántida según el Timeo y el Critias
Mapa Histórico Geográfico del Mediterráneo y la Atlántida según el Timeo y el Critias

Regresar a Platón